שיעור יומי

שיעור יומי 'עיקרי השולחן - הלכה ממקורה - צפרא טבא'

חז"ל שיבחו מאוד את לימוד ההלכה כפי שעולה מהמובא במסכת ברכות דף ח. "אמר ליה רבא לרפרם בר פפא: לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא! אמר ליה, הכי אמר רב חסדא: מאי דכתיב אהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב - אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד.

וביותר שיבחו חז"ל את לימוד ההלכה ממקורותיה המכוון למעשה, כמובא במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט': "הראיני את מראיך זה מעשה, השמיעיני את קולך זה תלמוד, כי קולך ערב ומראך נאוה - להודיע כמה מעלות בין תלמוד למעשה".  

מרן הרב יוסף קארו בהקדמתו לשולחן ערוך כתב: "אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו ומשירי אהודנו. במה אקדם ה' אכף לאלקי מרום אשר ממעון קדשו מן השמים הופיע ברוב רחמיו וחסדיו והשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני לחבר ספר הנותן אמרי שפר, החיבור הגדול שחברתי על הארבעה טורים אשר קראתיו "בית יוסף". אשר כללתי בו כל הדינים הנמצאים בכל הפוסקים חדשים גם ישנים...ראיתי אני בלבי כי טוב ללקוט שושני ספירי אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל יפה ונעים, למען תהיה תורת ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל, כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה לא יגמגם בה...והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהניח להם מעצבם ויגיע כפים ישעשעו נפשם בהגותם בספר זה אשר כולו מחמדים הלכה פסוקה באין אומר ואין דברים".

"וקראתי שם ספר זה "שלחן ערוך", כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים. ומובטח אני בחסד עליון כי ע"י ספר זה תמלא הארץ דעה את ה' הקטנים עם הגדולים תלמיד עם מבין חכם חרשים ונבון לחש..."

 

"עיקרי השולחן" - הלכה ממקורה הינה תוכנית לימוד הלכה המבוססת על ה"בית יוסף" ומסודרת עפ"י סדר השו"ע החל מסימן א' ובע"ה בתקווה לסיים את כל ארבעת חלקי השו"ע, בלימוד יסודי ושיטתי, החל מהתלמוד, דרך הפוסקים הראשונים, ופסיקת הטור והשולחן ערוך ועד לפוסקים האחרונים ופוסקי דורנו, בדגש על ההלכות המעשיות ובאופן המותאם להלכה ולמנהג כל עדות ישראל.

הלומדים בתוכנית מקבלים מידי יום ביומו דפים (ו/או בדוא"ל)ובהם פירוט השיעור כשהוא ערוך ומסודר, והנילמד בקבוצת לימוד (או בלימוד אישי).

התוכנית נקראה "צפרא טבא" מפני שהחלה כתוכנית לימוד בכל בוקר המיועדת לאנשים שרוצים ללמוד בכל בוקר אחרי התפילה לפני שמתחילים את עבודתם, ולקיים את מה שכתב מרן בשו"ע בסימן קנה': "אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה".

אולם זמן הלימוד אינו מחייב וברוך ה' רבני קהילה רבים נעזרים בשיעורים אלו גם בקבוצות לימוד המתקיימות בכל שעות היום והלילה.

 

 לפתיחת שיעור באיזור מגוריך ולקבלת השיעור היומי אנא 'צור קשר'

עמותת דעת צדקות