קורס משגיחי כשרות

קורס להכשרת משגיחי כשרות

נאמר בתורה "אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (ויקרא פרק יא' מג') ודרשו חז"ל מפסוק זה במסכת יומא דף לט. "תנא דבי רבי ישמעאל: עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר ולא תטמאו בהם ונטמתם בם אל תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם".

בספר עקידת יצחק ויקרא שער ס (פרשת שמיני) כתב: "גם שהגוים הבלתי נשמרים אוכלי בשר החזיר ושאר הבהמות והעופות והדגים הטמאים הנה ראינום שהם חיים על הבריאות ואין עיף ואין כושל בהם לזאת הסבה. אמנם מה שנאסרו להם הוא לענין חולאי הנפש ובריאותה כי הם מתועבים ומשוקצים ומזיקים אל הנפש המשכלת ומולידים בה האטימות ורוע המזג וקלקול התאוות אשר מהם תתהוה רוח הטומאה המטמא הדעות והמעשים ומגרש רוח הטהרה והקדושה ממנה שעליו בקש דוד (תהלים נ"א) ורוח קדשך אל תקח ממני ואמר (שם) לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי".

וכתב באור החיים הקדוש בפירושו לויקרא פרק יא': "עוד ירצה והתקדשתם תעשו גדרים וסייגים לבל תטמאו ובזה אני מבטיחכם שתהיו קדושים...ואומרו ולא תטמאו וגו' פירוש מלבד דברים שאתה מעלה על דעתך לשמור עצמך מהם עוד אני מבטיחך שלא יאונה לך כל מין הרע, והוא אומרו בכל השרץ הרומש וגו'. עוד ירמוז שבאמצעות שמירת מצוה זו לא ישלטו עכו"ם בעם בני ישראל עכו"ם..."

נושא הכשרות הינו רחב ומקיף ביותר והנכללים בו: כשרות הבשר, מליחת הבשר, בשר בחלב, איסור אכילת דם, כשרות הדגים, כשרות הביצים, בישולי גויים, יין נסך, טבילת כלים, הגעלת כלים, מצוות התלויות בארץ – ובהם הלכות שביעית, הפרשת תרומות ומעשרות, איסורים הקשורים לגידולי קרקע – כלאים, עורלה וכדומה, כשרות הנובעת מהלכות שבת, ומהלכות פסח ועוד ועוד.

חובת ידיעת ההלכות הקשורות בכשרות המזון חשוב היה בכל הזמנים, אבל חשוב כפל כפליים בימינו, בהם חלה התפתחות עצומה בתעשיית המזון. משום כך לימוד הלכות כשרות המזון והכרתם באופן יסודי חשובה לא רק למשגיחי הכשרות במפעלי המזון ובמסעדות, אלא לכל בית, לכל משפחה ולכל אדם. הכרת המציאות בפועל מגלה פער ידע עצום אצל רבים, ומחוסר ידע, מחמירים היכן שאין צורך ולא ראוי להחמיר, ומאידך מקילים בדברים שאסור או לא ראוי להקל בהם.

קורס משגיחי כשרות הינו קורס המקנה ידע והכרה יסודית של כל תחומי הכשרות שפורטו לעיל, בעשרים ושמונה מפגשים שבועיים (שעתיים וחצי כל מפגש) וכולל גם סיורים במפעלי מזון בתחומים שונים. הקורס אמנם מיועד לכל אדם ירא ה' אשר רוצה לקיים ולשמור את מצוות ה' בתחום חשוב זה, אבל הוא ערוך ומסודר באופן שהלומד בו יוכל לעבור את מבחני הרבנות למשגיחי כשרות ולקבל תעודת "משגיח כשרות". 

 

 

 לבירור בנוגע למועד פתיחת הקורס הקרוב ולהרשמה אנא 'צור קשר'

עמותת דעת צדקות