מאגר התשובות

 

האם מותר להדיח כלים בשבת בעזרת "מדיח כלים" שיופעל בעזרת "שעון שבת" שכוון מערב שבת?

 

תקציר התשובה

  

היום יש מכשיר הנקרא "מדיח כלים" אשר "משחרר" את האדם מהצורך להדיח כלים באופן ידני. על הניתוח ההלכתי לשאלה זו נבחנו הסיבות הסיבות יכולות להוות לאסור זאת, והנה:

 

איסור בישול מים, חומרי ניקוי ושאריות המזון.

איסור משום 'מתקן מנא', בסגירת דלת 'מדיח הכלים'.

איסור משום השמעת קול שיש בה חשש לעובדין דחול וזילותא דשבת.

איסור משום חשדא ומשום תקלה כלפי אחרים.

לאחר בירור מעמיק, הסיכום ההלכתי בנושא זה לגבי סעיפים א' וב' נבחין בשני מצבים, כמפורט להלן:

מצב בו מנגנון האבטחה מנוטרל

במצב בו מנגנון האבטחה האחראי ש'מדיח הכלים' לא ייפעל, כל עוד דלת המדיח פתוחה מנוטרל - פשוט שאין שום איסור להדיח כלים על ידי 'מדיח כלים' המופעל באמצעות שעון שבת, משום שבמצב זה מחוץ לבית הכנסת הכלים מדיח שנעשית בשבת ופועל שמותרת. בשבת, שאר הפעולות, ובכללם הכנסת חומרי הניקוי למדיח וכיוון 'שעון השבת' נעשות לפני שבת, אין איסור כלל בבישול המים, חומרי הניקוי ושאריות המזון בשבת, כמו שאין איסור כלל בפעולה שהחלה לפני שבת ומתיימת בשבת.

כמו כן, במצב זה אין איסור משום 'מתקן מנא' בסגירת דלת 'מדיח הכלים', משום שסגירת הדלת בפועל אינה משפיעה כלל על פעולת המדיח, וברגע שהמדיח יחובר לחשמל ע"י 'שעון השבת', הוא יפעל ללא תלות בדלת.

מצב בו מנגנון האבטחה אינו מנוטרל

במצב בו מננון האבטחה האחראי ש'מדיח הכלים' לא ייפעל, כל עוד דלת המדיח פתוחה אינו מנוטרל, פעולת המדיח קשורה בקשר ישיר עם סגירת דלת המדיח, כלומר גם אם 'מדיח הכלים' יחובר לזרם החשמל על ידי 'שעון השבת' הוא לא. יתחיל לפעול, כל זמן שהדלת פתוחה.

אם כן סגירת דלת המדיח בשבת היא המאפשרת להפעיל את 'מדיח הכלים' במצב זה יש לאסור להדיח כלים על ידי 'מדיח הכלים' המופעל באמצעות שעון שבת, משום בישול מים וחומרי הניקוי ושאריות המזון בשבת, נעשה כמסגירת דלת המדיח, וכן שבסגירת דלת 'מדיח הכלים' יש משום 'מתקן מנא'.

גם במצב זה יש מקום להתיר מפני שהכנסת חומרי הגירסה למדיח וכיוון 'שעון השבת' נעשו לפני שבת, ואף שהפעלת 'מדיח הכלים' תלויה בסת דלת המדיח, הפעלת 'מדיח הכלים' ע"י 'שעון השבת' נעשית בפועל רק כעבור זמן אחרי. סגירת הדלת, שלדעת פוסקים רבים זה נחשב כפעולה בדרך 'גרמא' המות במקום. זה קשור לבישול מים, חומרי ניקוי ושאריות המזון בשבת, והן לגבי החשש האיסור לגבי משום 'מתקן מנא' בסגירת דלת 'מדיח הכלים'.

לגבי האיסורים ווטרם שבסעיפים ג' וד', בין אם מנגנון האבטחה מנוטרל ובין אם אינו מנל, אין לאסור השמעת קול בשבת בזמן פעולת המדיח. לספרדים ועדות המזרח, הדבר פשוט שהרי מרן בשוע לא אסר פעולות המתבצעות בשבת משום השמעת קול. בהם משום השמעת קול, כך אין לאסור את השימוש במדיח כלים המופעל ע"י שעון שבת המכוון לפני שבת, משום השמעת קול.

לסיכום: במצב בו מנגנון האבטחה מנוטרל, פשוט שאין כל איסור להדיח כלים בשבת על ידי 'מדיח כלים' המופעל באמצעות 'שעון השבת'. המקילים להדיח כלים בשבת על ידי 'מדיח כלים' המופעל באמצעות שעון שבת במצב בו מנגנון האבטחה אינו מנוטרל, יש להם על מה לסמוך, בכל מקרה יש להקפיד להכניס את החומרי הניקוי מדיח לפני שבת.

 

להורדת התשובה המלאה עם מקורות ונימוקים לחץ כאן

 
 
 
 
 
עמותת דעת צדקות