מאגר התשובות

 

 

האם מותר להשתמש ב"סקוטשברייט" וכדומה להדחת כלים בשבת?

 

תקציר התשובה

 

ביום השבת יש צורך להדיח כלים שהתלכלכו בסעודה, למשל כלי אכילה לצורך הסעודה הבאה וכדומה. כיום מצויים אמצעים רבים המשמשים לשפשוף הכלים בעת הדחתם, כגון: ספוג, 'צמר פלדה', 'ננס', 'מברשת להדחת כלים', 'ליפה' העשויה חומר טבעי, 'ליפה' העשויה מחומר סינטטי ונקראת - 'סקוטש ברייט' ועוד. בדיקה של שאלה זו נבחנו שני שיקולים להוות לאסור זאת. 

 

  • סיבה א' - איסור משום 'מפרק' שהוא תולדת מלאכת 'דש' שמפריד משקים מהמקום בו הם בלועים.
  • סיבה ב' - איסור משום מלבן, שהרי שחיתת בגד היא חלק מכיבוס..

 

מסקנה וסיכום לפי סוגי האמצעים להדחת כלים

מברשת לניקוי כלים

מברשת המשמשת לניקוי כלים, מורכבת מידית ארוכה, אשר בקצה שלה יש מעין שערות צפופות, העשויות מחומר סינטטי קשה יחסית. תכונתם של שערות המברשת, דומה מאוד לתכונת שיער הגוף, וכאשר מרטיבים את המברשת, מחמת קושיו החומר הסינטטי עצמו לא סופג מים לתוכו, אבל המים נכלאים בין שערות הצפופות של המברשת, כך שאם לוחצים על שערות המברשת יוצאים ממנה מים.

אעפ"י שקיימא לן להלכה שמדרבנן אסור לסחוט מים משיער בשבת, מותר להשתמש בשבת במברשת ששערותיה עשויים מחומר סינתטי, אפילו אם שערותיה צפופות, לצורך הדחה וניקוי כלים כולל בקבוק של תינוק (שהוא צר ועמוק), ויש מחמירים להשתמש לצורך זה במברשת שאין שערותיה צפופות.

צמר פלדה

'צמר פלדה' לדעת כל הפוסקים אינו סופג לתוכו משקים, כך שבודאי אין לאסור להדיח בו כלים בשבת משום סחיטה. אולם רוב הפוסקים האחרונים פסקו לאסור את השימוש בו להדחת כלים, משום שהוא 'ממחק' את הכלים.

הדחת כלים בשבת בעזרת 'ננס'

'ננס' הוא אמצעי שאיתו משפשפים את כלי האוכל בעת הדחתם. ה'ננס' עשוי מסיבי מתכת רכים, או מסיבים סינטטיים קשים, שמופרדים במידה רבה זה מזה. ע

מאפייניו של ה 'ננס' הם, שגם אם מרטיבים אותו במים, אין הוא סופג את המים ולא מכיל אותם בין הסיבים ולכן אין בו חשש לסחיטה ופשוט להתיר את השימוש בו להדחת כלים בשבת.

מותר להדיח כלים ולשפשפם בשבת בליפה הנקראת 'ננס' העשויה מחומר סינטטי שאינו בולע כלל, ואינו אוגר בתוכו מים מפני שזיפיו מופרדים זה מזה ואינם צפופים.

'סקוטש ברייט'

'סקוטש ברייט' הוא אמצעי איתו משפשפים את כלי האוכל בעת הדחתם. ה'סקוטש ברייט' עשוי מסיבים סינטטיים, שאינם ארוגים שתי וערב, אך מחוברים בצפיפות רבה. הסיבים הסינטטיים עצמם שמהם עשוי ה'סקוטש ברייט' אינם בולעים כלל, כלומר נפחם לא גדל עקב שרייתם במים, אך עקב צפיפותם נאגרים מים ביניהם, וכשלוחצים עליו, המים האגורים בו יוצאים ממנו, ואם כן יש כאן לאכורה פעולה של סחיטה.

מפסיקת הפוסקים האחרונים ובכללם בספר 'שמירת שבת כהלכתה', בספר 'ילקוט יוסף' הלכות שבת ובספר 'מנוחת אהבה' עולה שמותר להדיח כלים באמצעים העשויים מחומר סינטטי, בתנאי שסיביהם מופרדים ומרוחקים זה מזה ואינם צפופים הרבה. נראה מדבריהם שלדעתם מדרבנן אסור להדיח כלים בשבת בעזרת 'סקוטש ברייט', מפני שסיביו צפופים ובין סיביו נאגרים מים, וכשלוחצים עליו, המים האגורים בו יוצאים ממנו בפעולה הדומה לסחיטה.

אולם יש סיבות רבות ומוצקות עליהם אפשר ללמד זכות על רבים משלומי בני ישראל המדיחים כלים בשבת בעזרת 'סקוטש ברייט', ולכן למדיחים כלים בשבת בעזרת 'סקוטש ברייט' יש על מה לסמוך ובוודאי שאין למחות בידם.

'סקוטש ברייט' המותר לכתחילה

אם מדביקים 'סקוטש ברייט' לידית שתהווה 'בית אחיזה', וכשמדיחים בו את כלים בשבת אוחזים אותו ב 'בבית האחיזה' מותר להדיח בו כלים לכתחילה בשבת, אפילו אם בזמן ההדחה לוחצים אותו אל הכלי המודח. כמו כן נציין שכיום יש בנמצא סוג של 'סקוטש ברייט' שקיבל אישור להדיח בו בו כלים בשבת.  

 

להורדת התשובה המלאה עם מקורות ונימוקים לחץ כאן 

 
 
 
 
 
עמותת דעת צדקות